23/06/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από Κύπριους Φοιτητές του Εξωτερικού

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή ευρωπαίων πολιτών σε μια από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται οι παροχές που σχετίζονται με έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 883/2004 & 987/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έννοια της «αναγκαίας περίθαλψης» είναι μια ευέλικτη έννοια, η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ιατρικά κριτήρια, όπως τα επείγοντα/έκτακτα ιατρικά περιστατικά και τη διάρκεια της προγραμματισμένης διαμονής του επηρεαζόμενου ατόμου. Η έννοια της «προσωρινής διαμονής» ορίζεται ως μια περίοδος κατά την οποία ένα άτομο διαμένει σε ένα μέρος διαφορετικό από αυτό όπου διαμένει συνήθως, εφόσον δεν μετακινεί το κέντρο των ενδιαφερόντων/συμφερόντων του σε αυτό το μέρος, όπως π.χ. φοιτητές, αποσπασμένοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι που περνούν ένα μέρος του έτους σε κράτος μέλος άλλο από αυτό όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους). Το πλήρες κείμενο των Κανονισμών παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6481&langId=en

Οι δικαιούχοι της κάρτας, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι ή να καλύπτονται από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία,  την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κάρτα εκδίδεται από τον εθνικό πάροχο ασφάλισης ασθένειας στον οποίον είναι ασφαλισμένη/ος η/ο αιτήτρια/ης και ο οποίος είναι αρμόδιος να αναλάβει τα έξοδα υγειονομικής της/του περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

  1. δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
  2. δεν καλύπτει τις δαπάνες αν το άτομο ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη,
  3. δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιώνΔεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μια χώρα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Περιορισμοί στη χρήση της ΕΚΑΑ

  1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΕΚΑΑ τους για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, εκτός αν είναι πρόσφυγες που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή καλύπτονται ως μέλη οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ.
  2. Η ΕΚΑΑ δεν διασφαλίζει τη διάσωση και τον επαναπατρισμό της/του κατόχου της. Για την επιστροφή της/του κατόχου της στη χώρα της/του μετά από σοβαρή ασθένεια ή μετά από ατύχημα κατά την επίσκεψή της/του σε άλλη χώρα της ΕΕ, απαιτείται ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.
  3. Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για υγειονομική περίθαλψη από παρόχους που αποτελούν μέρος του δημόσιου συστήματος.
    1. Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει την προγραμματισμένη αγωγή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=el&intPageId=1304

Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  παρουσιάζονται στα διαφημιστικά βίντεο της ΕΕ που παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en&videosId=2957&furtherVideos=yes 

 Κυπριακή Δημοκρατία και ΕΚΑΑ

Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι δικαιούχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα εκδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για αιτήματα επιστροφής εξόδων περίθαλψης, οι δικαιούχοι απευθύνονται στον τοπικό ασφαλιστικό φορέα:

Υπουργείο Υγείας

Τομέας Ταυτοτήτων Νοσηλείας 

Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 605349 | Φαξ.: +357 22 605485

Ηλ. Διεύθυνση: sstratis@moh.gov.cy

Χρήση της ΕΚΑΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ΕΚΑΑ στις χώρες όπου προβλέπεται η χρήση της:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el