20/07/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Η Βουλή ψήφισε νόμο για Υφυπουργό παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα για σκοπούς κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεκπεραίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα αναλάβει η Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το νόμο προβλέπεται διορισμός, με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, όπως και η διάρκεια της θητείας του η οποία αρχίζει σε ημερομηνία που καθορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πράξη διορισμού του και λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026, την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συνολική πολιτική εποπτεία, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της Κυπριακής Προεδρίας και τον συντονισμό του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

Επίσης την οργάνωση των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοκρατία, καθώς και άλλα οργανωτικά θέματα και την επικοινωνιακή στρατηγική σε συνεργασία με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Προβλέπεται επίσης η παρουσία του Υφυπουργού κατά τις συζητήσεις ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του και η υποβολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ακόμα προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Έκθεσης Πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αντιγράφου αυτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από τη λήξη του διορισμού του.

omegalive.com.cy