09/12/2023
Κύπρος
Κύπρος Πολιτική

Οι αποφάσεις του Υπουργικού: Διορίστηκε ο νέος Γεν. Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αποφάσεις:

·Ενέκρινε τον καθορισμό ενιαίου  ποσοστού συνεισφοράς  15%, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027».

Με το ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς, εκφράζεται έμπρακτα η κυβερνητική πολιτική για άμεση προώθηση/υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω προγράμματα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, δεδομένου ότι αυτά επιλέχθηκαν ως προτεραιότητες/πολιτικές της ΕΕ, μετά από σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι πρόκειται και για προγραμματισμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Κύπρος το Αύριο».

·Εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 120.000 ευρώ.

·To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ του ΟΚΥπΥ για διορισμό του κ. Κύπρου Σταυρίδη στη θέση του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή του Οργανισμού των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

ant1.com.cy