21/07/2024
Κύπρος
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συντονίζονται οι μουχτάρηδες για τις έδρες και τους Προέδρους των 30 συμπλεγμάτων

Μέχρι το τέλος του μήνα οι νέοι Κοινοτάρχες καλούνται να ψηφίσουν για τις έδρες των 30 συμπλεγμάτων


Σημαντικές αποφάσεις με το καλημέρα της θητείας τους καλούνται να πάρουν οι Κοινοτάρχες της ελεύθερης Κύπρου οι κοινότητες των οποίων θα ενταχθούν στα 30 Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων υπηρεσιών που δημιουργούνται ως απότοκο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα όπως ορίζει η νομοθεσία οι Κοινοτάρχες κάθε συμπλέγματος θα πρέπει σε συνεδρίαση πριν από την 1η Ιουλίου που τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση να ψηφίσουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρος του συμπλέγματος. Τις δύο θέσεις θα πάρουν ουσιαστικά δύο από τους Κοινοτάρχες του συμπλέγματος με τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος να παίρνει πέραν του μισθού Κοινοτάρχη και ένα ποσό 1200 ευρώ ετησίως ώς έξοδα παραστάσεως.

Σύμφωνα με την νομοθεσία σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο υποψηφίων με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, εκλέγεται με κλήρωση που διενεργείται από τον προεδρεύοντα μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του συμπλέγματος έχουν μόνο οι κοινοτάρχες που συμμετέχουν στο συμβούλιο συμπλέγματος με την θητεία κάθε συμβουλίου συμπλέγματος να αρχίζει με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, της θητείας των κοινοταρχών και των μελών των οικείων Συμβουλίων των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα.

Παράλληλα οι Κοινοτάρχες θα πρέπει να ψηφίσουν για την έδρα του συμπλέγματος την κοινότητα δηλαδή που θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του συμπλέγματος.

Ο πρόεδρος κάθε συμβουλίου συμπλέγματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(α) Είναι η εκτελεστική αρχή του συμβουλίου συμπλέγματος, προΐσταται των υπηρεσιών του και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος,

(β) εκπροσωπεί το συμβούλιο συμπλέγματος ενώπιον των δικαστηρίων και των άλλων αρχών της Δημοκρατίας, στις συναλλαγές του με τρίτους και γενικά το εκπροσωπεί σε κάθε πράξη, εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητά του,

(γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος και συγκαλεί τις συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει,

(δ) υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος στις οποίες προεδρεύει, καθώς και άλλα έγγραφα ή συμβάσεις, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο,

(ε) διατηρεί σφραγίδα ή λογότυπο του συμβουλίου συμπλέγματος, τα οποία θέτει σε έγγραφα αυτού,

(στ) έχει υπό τη φύλαξή του το αρχείο του συμβουλίου συμπλέγματος, και

(ζ) εκτελεί γενικά όλα τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται ή επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

Στέλιος Στυλιανού

offsite.com.cy