30/05/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Αυτός είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της κυβέρνησης, τον οποίο υιοθέτησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Κώδικάς περιέχει πρόλογο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου αναφέρει ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας μεταξύ άλλων, στηρίζεται στις αρχές της ανιδιοτέλειας, ακεραιότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας, αμεροληψίας, τιμιότητας, εχεμύθειας, αντικειμενικότητας, λογοδοσίας και σεβασμού προς το κύρος της Κυβέρνησης.

«Η διαφύλαξη και τήρηση των πιο πάνω αρχών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, αλλά και προσωπική μου υποχρέωση προς τους πολίτες για την εμπέδωση ενός ισχυρού Κράτους Δικαίου», αναφέρει.

Ο Πρόεδρος τονίζει ότι ο Κώδικας εμπεριέχει συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας ενώ παράλληλα, περιλαμβάνει, για σκοπούς ευκολότερης αναφοράς, τις σχετικές με τις πιο πάνω αρχές, υποχρεώσεις όπως αυτές πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

«Αποτελεί ένα οδικό χάρτη βάσει του οποίου εγώ ο ίδιος και κάθε μέλος της Κυβέρνησης θα πρέπει να αποφασίζει και να ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ την ίδια στιγμή προνοεί ένα σύστημα επαρκούς παρακολούθησης και αποτελεσματικής εφαρμογής του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης», προσθέτει.

Η έκδοση του παρόντος Κώδικα αποτελεί υλοποίηση δράσης του Προγράμματος Διακυβέρνησης μου αλλά και ικανοποίηση σύστασης της Επιτροπής Greco κατά τον πέμπτο γύρο αξιολόγησης, σημειώνει ο Πρόεδρος.

«Σας καλώ λοιπόν να αξιοποιήσετε δεόντως τον Κώδικα ως οδηγό «χρηστής διακυβέρνησης» προσφέροντας έτσι την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στον κυπριακό λαό, στον οποίο λογοδοτούμε όλοι, καθημερινά και ο οποίος στο τέλος θα μας αξιολογήσει όλους», καταλήγει ο Πρόεδρος.

Στα μέλη της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, ο/η Κυβερνητικός/ή Εκπρόσωπος και ο/η Αναπληρωτής/τρια Κυβερνητικός/ή Εκπρόσωπος, ο/η Διευθυντής/τρια του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο/η Διευθυντής/τρια του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Επίτροποι που υπάγονται στην Προεδρία, και ο/ή Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

O Κώδικας είναι δεσμευτικός για τα μέλη της Κυβέρνησης και υπογράφεται από αυτά.

Στον Κώδικα περιλαμβάνονται οι θεμελιώδεις αρχές ότι το μέλος της Κυβέρνησης-ενεργεί πάντοτε και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,  ακολουθεί και σέβεται τις αρχές της ανιδιοτέλειας, της ακεραιότητας, της αξιοκρατίας, της εχεμύθειας,   δεν έχει δικαίωμα άσκησης άλλου επαγγέλματος ή συμμετοχής στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού ακόμα και μη κερδοσκοπικού ενώ εγκύπτει στα προβλήματα των πολιτών, χωρίς διακρίσεις και απέχει από συμπεριφορά που ενέχει σύγκρουση συμφέροντος και δεν λαμβάνει, ούτε επιδιώκει να λάβει άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη ή άλλη αμοιβή ή αντάλλαγμα.

Περιλαμβάνονται επίσης άρθρα για χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων καθώς και ότι το μέλος της Κυβέρνησης οφείλει να αποφεύγει κάθε σύγκρουση συμφέροντος και απέχει παντελώς από την όποια παρέμβαση, η οποία μπορεί να εκληφθεί ως εύνοια ή προνομιακή μεταχείριση προς οποιονδήποτε.

Επίσης, το μέλος της Κυβέρνησης οφείλει να δηλώνει κάθε σύγκρουση συμφέροντος που σχετίζεται με θέμα το οποίο συζητείται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλου σώματος ή σε άλλη συζήτηση στην οποία συμμετέχει που λαμβάνεται κάποια απόφαση και να απέχει από αυτή.

Το μέλος της Κυβέρνησης, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, και όπου αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, εντός εύλογου χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων του,-ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που άσκησε κατά την τελευταία τριετία πριν από τον διορισμό του για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκεί ο/η σύζυγος, ο/η συμβίος/α και τα τέκνα του και παραιτείται από θέση που ενδεχομένως να κατέχει σε οργανισμούς ακόμα και μη κερδοσκοπικούς.

Το μέλος της Κυβέρνησης με την ανάληψη των καθηκόντων του εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα που αφορούν τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων («πόθεν έσχες») και υπόκειται στις διατάξεις του νόμου περί του Ασυμβιβάστου και στις διατάξεις του περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους. 

Επιπρόσθετα, το μέλος της Κυβέρνησης δεν λαμβάνει και δεν αποδέχεται οποιοδήποτε δώρο ή άλλη χαριστική παροχή ή δωρεά, εξαιρουμένων των καθαρά φιλοφρονητικής σημασίας.

Αναφέρεται ακόμη μεταξύ άλλων, ότι το μέλος της Κυβέρνησης δεν αποδέχεται προσκλήσεις από ξένη κυβέρνηση ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για προσωπική φιλοξενία και/ή υπηρεσίες εκτός των νομίμως προβλεπομένων και/ή θεσμικά, βάσει των προνοιών του παρόντος Κώδικα, επιτρεπομένων ορίων και/ή των ορίων της συνήθους φιλοξενίας, που εύλογα καταδεικνύουν ότι δημιουργεί κάποια υποχρέωση του μέλους της Κυβέρνησης προς τον φιλοξενούντα για παράδειγμα ταξίδι αναψυχής ή διαμονή για σκοπούς αναψυχής. Νοείται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας, το μέλος της Κυβέρνησης δύναται να συμβουλευθεί σχετικά προηγουμένως τον Σύμβουλο Δεοντολογίας, ως το Άρθρο 16 του παρόντος Κώδικα διαλαμβάνει κατωτέρω.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Σύμβουλο Δεοντολογίας για να ασκεί καθήκοντα παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τον Κώδικα στη βάση των οδηγιών του και σε συνεργασία μαζί του, τον οποίο συμβουλεύεται για τον σκοπό αυτό, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Έρευνα για συμμόρφωση με τον Κώδικα δύναται να διενεργηθεί στην περίπτωση που προκύψει ισχυρισμός για παραβίαση του Κώδικα από μέλος της Κυβέρνησης με οδηγίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προς τον Σύμβουλο Δεοντολογίας.

Στην περίπτωση που ο Σύμβουλος Δεοντολογίας θεωρεί ότι πιθανή παραβίαση που δεν τέθηκε ενώπιον του απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, δύναται με τη συγκατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη βάση συνεκτίμησης των συνθηκών εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της ενδεχόμενης εφαρμογής ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, να διεξάγει περαιτέρω έρευνα, καταλήγει ο Κώδικας.

Διαβάστε εδώ

sigmalive.com