30/05/2024
Κύπρος
Κύπρος

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματική στέγη»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας γνωστοποιεί ότι, η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματική στέγη» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Αναλυτικά:

α. Μόνο το 65% των επαγγελματικών υποστατικών είναι παραχωρημένο σε πρόσφυγες, ενώ το υπόλοιπο 35% είναι παραχωρημένο σε μη πρόσφυγες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β. Τα διαθέσιμα υποστατικά δεν δημοσιεύονται σε όλες τις περιπτώσεις.

γ. Το μηχανογραφικό σύστημα της ΥΔΤΠ παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δεν θεωρείται επαρκές για υποστήριξη της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, όπως επίσης και για τη παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για σκοπούς ελέγχου.

δ. Υποστατικά παραχωρούνται με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο του αγοραίου, στη βάση μη αναθεωρημένων και μη τεκμηριωμένων εκτιμήσεων.

ε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ενοίκιο δεν έχει αναθεωρηθεί για περίοδο πέραν των 25

ετών.

στ. Δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαχρονικά καθυστερημένα έσοδα πέραν των €8 εκ.

ζ. Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες για συστηματική παρακολούθηση των μισθώσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται παραβιάσεις στους όρους των συμβολαίων αναφορικά με αλλαγή χρήσης, διενέργεια παράνομων προσθηκομετατροπών και επεκτάσεων, όπως επίσης και υπεκμίσθωση των υποστατικών.

η. Η δημοσίευση Αρχείου Χρηστών τ/κ περιουσιών, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21.5.2018, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

θ. Υπάρχουν αδυναμίες, όσον αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών που πηγάζουν από τον τρόπο διοικητικής οργάνωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και νομοθετική ασάφεια, όσον αφορά στην εξουσία λήψεως αποφάσεων εκ μέρους του Κηδεμόνα.

Στις Γενικές συστάσεις της Ελεγκτική επί του θέματος αναφέρεται:

α. Να εφαρμόζονται πάντοτε οι πρόνοιες του Νόμου, των Κανονισμών και των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται πρωτίστως η εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων.

β. Να εισαχθούν δικλίδες ασφαλείας για την έγκαιρη ετοιμασία συμβολαίων σε όλες τις περιπτώσεις, την ορθότητα υπολογισμού των αγοραίων ενοικίων και την έγκαιρη είσπραξη τους.

γ. Ο Κηδεμόνας να προχωρήσει άμεσα σε εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των Κανονισμών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν στη διαχείριση των τ/κ περιουσιών από τη διαφοροποίηση των δεδομένων, λόγω της παρόδου του χρόνου.

δ. Στα πλαίσια της ευρύτερης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, να επαναξιολογηθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της ΥΔΤΠ και των Κλάδων Διαχείρισης.

ε. Να εξασφαλιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, υποστήριξη των διεργασιών διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, από σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που να εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες για χρηστή οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση της σημαντικής αυτής περιουσίας.