20/07/2024
Κύπρος
Κύπρος

€1 εκατ. για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κύπρου

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) στην Κυπριακή Δημοκρατία, και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνουν την προκήρυξη του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 2023»,ύψους €1.000.000.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και στη διασφάλιση της βέλτιστης προστασίας των υποδομών, των συστημάτων και των πληροφοριών των κυπριακών ΜμΕ, και κατ’ επέκταση, στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητάς τους.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα προσβλέπει στην πιστοποίηση των ΜμΕ όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνή μέτρα και κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται μέσω του Πλαισίου Κυβερνο-Υγιεινής για ΜμΕ του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY).

Η ελάχιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €20.000 και η μέγιστη στις €60.000.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιανουαρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22205000 ή στο email support@research.org.cy.

Για την Ελληνική προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ – Click HERE to read the English Announcement)

Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας Κύπρου (NCC-CY)

Το NCC-CY έχει ως αποστολή την ενίσχυση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρέχοντας γνώση και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τεχνογνωσία για βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοασφάλειας. Ένας από τους κύριους στόχους του NCC-CY είναι η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ούτως ώστε να είναι ενεργές, ανταγωνιστικές και ικανές να συνεισφέρουν στην ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το ΙδΕΚ είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που ενισχύουν την ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και διευκολύνουν την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όραμά μας ένα δυναμικό εθνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας που να αποτελεί την κινητήριο δύναμη για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου της χώρας.