30/05/2024
Κύπρος
Κύπρος

Ελεγκτική Υπηρεσία: Μπάχαλο σε πολλά Κοινοτικά Συμβούλια – Εισπράττουν, πληρώνουν, χρεώνουν χωρίς αποδείξεις

Μπάχαλο επικρατεί στις πλείστες κοινότητες αν ληφθεί υπόψιν, πως στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφονται από πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα μελών Κοινοτικών Συμβουλίων και συμμετοχή συμβούλων για αξιολόγηση προσφορών στις οποίες έχουν συμφέρον, μέχρι και παράνομη κατοχή μετρητών από κοινοτάρχες. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις εισπράττουν χωρίς να εκδώσουν αποδείξεις.

Ανάμεσα στα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή καταγράφονται και τα ακόλουθα:

–Διενέργεια πληρωμών σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου (ΚΣ) ή/και σε εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών, χωρίς να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, κατά παράβαση του άρθρου 42(2) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και του Κανονισμού 7(2)(α) της Κ.Δ.Π 242/2012.

–Διενέργεια πληρωμών μεγάλων ποσών με μετρητά, κατά παράβαση του άρθρου 68 του περί Κοινοτήτων Νόμου.

–Διενέργεια πληρωμών για εκτέλεση εργασιών από προέδρους ή/και μέλη ή/και υπαλλήλους ΚΣ κατά παράβαση του άρθρου 16(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου σύμφωνα με το οποίο κοινοτάρχης ή μέλος συμβουλίου δεν μπορεί να έχει συμβατική σχέση με το Συμβούλιο για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και υπάλληλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει ενδιαφέρον άμεσα ή έμμεσα είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου, τέκνου ή συνεταίρου του σε σύμβαση που έχει συναφθεί με το Συμβούλιο ή σε εργασία που έχει εκτελεσθεί για το Συμβούλιο.

–Απευθείας ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή/και την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών, για ποσά μεγαλύτερα των ορίων που προνοούνται από τη νομοθεσία, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

–Συμμετοχή μελών του ΚΣ σε συνεδρίες, για την αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών σε συγγενικά τους πρόσωπα ή σε εταιρείες που ανήκουν σε Μέλη του ΚΣ, κατά παράβαση του άρθρου 42 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και του Κανονισμού 7 της Κ.Δ.Π. 242/2012.

-Σε ελέγχους επαλήθευσης μετρητών ταμείων ΚΣ, ο λογαριασμός μετρητών παρουσίαζε υπόλοιπο το οποίο δεν συμφωνούσε με τα πραγματικά μετρητά που υπήρχαν στην κατοχή του ΚΣ. Αυτό οφειλόταν είτε σε παράνομη κατοχή μετρητών από φυσικά πρόσωπα, είτε σε ελλιπείς λογιστικές εγγραφές είτε σε συνδυασμό.

-Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου Προέδροι, Μέλη ή/και υπάλληλοι ΚΣ εισέπραξαν/έλαβαν μετρητά και δεν εξέδωσαν απόδειξη είσπραξης ή έκαναν κατακράτηση μετρητών τα οποία καταθέσαν σε λογαριασμό του ΚΣ μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, είτε αυτοβούλως, είτε επειδή εγέρθηκαν υποψίες προς το πρόσωπό τους για παράνομη κατοχή μετρητών του ΚΣ.

–Πληρωμές χωρίς την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς.

Διενέργεια σημαντικών υπερβάσεων σε διάφορα κονδύλια των προϋπολογισμών, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Έπαρχου, κατά παράβαση του άρθρου 64(3) του περί Κοινοτήτων Νόμου.

–Απευθείας ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή/και την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών, για ποσά μεγαλύτερα των ορίων που προνοούνται από τη νομοθεσία, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

-Διενέργεια εισφορών σε μη εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα χωρίς όμως την εκ των προτέρων έγκριση του Έπαρχου.

–Άσκηση καθηκόντων Γραμματέα από Κοινοτάρχες με αμοιβή, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Έπαρχου, κατά παράβαση του άρθρου 51 του περί Κοινοτήτων Νόμου.

-Διενέργεια πληρωμών προς Προέδρους ή/και Μέλη Συμβουλίων για οδοιπορικά έξοδα και έξοδα παραστάσεως χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

–Κοινοτικά Συμβούλια δεν προέβησαν σε μείωση των απολαβών του προσωπικού (κατά τα έτη που ίσχυε η μείωση των απολαβών 2012 – 2022) και δεν κατέβαλαν στο κράτος τα σχετικά ποσά κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών (Ν.168(Ι)/2012 και Ν.31(Ι)/2013).

–Ύπαρξη μεγάλων εισπρακτέων ποσών σε σχέση με φορολογίες, δημοτικά τέλη και υδατοπρομήθεια, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα που οφείλονται από προηγούμενα έτη.

–Καθ’ υπέρβαση εξουσίας εργοδότηση ατόμων με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών χωρίς να τηρηθούν οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες, και η μετατροπή τους σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

-Καθυστέρηση στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΚΣ και ελλιπής εποπτεία των ΚΣ από τους Επάρχους.

-Μη σύγκληση τακτικών μηνιαίων συνεδριών του Συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 41(1) του περί Κοινοτήτων Νόμου.

-Μη τήρηση πρακτικών ή τήρηση ελλιπών πρακτικών των συνεδριών του Συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 42 του Νόμου.

-Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής χωρίς υπογραφές από τον Πρόεδρο και τα εξουσιοδοτημένα Μέλη του Συμβουλίου και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να αναφέρονταν σ’ αυτά επαρκείς λεπτομέρειες και πληρωμές για αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά/δικαιολογητικά.

philenews.com