23/06/2024
Κύπρος
Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους €107 εκατ. για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης

Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για προώθηση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών στην Κύπρο σε ευρωπαϊκές δράσεις κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει το άνοιγμα νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους €71 εκατ. του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» 2023-2024.

Η προκήρυξη γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας στον Τομέα της Κυβερνοασφάλειας (ECCC) και σκοπός της είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και των κοινών ικανοτήτων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Από το ποσό των €71 εκατ., €35 εκατ. θα διατεθούν για τη δημιουργία του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα στηρίξει τις δράσεις ετοιμότητας και αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο. €30 εκατ. θα δοθούν για τη βιομηχανία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ στηρίζοντας την εφαρμογή της οδηγίας NIS2 και της προτεινόμενης πράξης της ΕΕ για την κυβερνοανθεκτικότητα. Πρόσθετες δράσεις στήριξης ύψους €6 εκατ. θα προωθήσουν τον συντονισμό μεταξύ του μη στρατιωτικού και του αμυντικού τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της τυποποίησης. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2023 σε οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.

Ταυτόχρονα, η προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων άνοιξε εκ νέου έως τις 6 Ιουλίου 2023, ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετες ευκαιρίες για εναπομένοντα συνολικό προϋπολογισμό ύψους €36,5 εκατομμυρίων. Αυτό καλύπτει τα θέματα της ανθεκτικότητας, του συντονισμού και της κυβερνοασφάλειας (€3,4 εκατ.), την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα επιχειρησιακά κέντρα ασφάλειας (€26,3 εκατ.) και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων κυβερνοασφάλειας (€6,8 εκατ.).